سیاست حریم خصوصی

حریم خصوصی
رعایت حریم شخصی متخصصان و مشتریان برای کارریز بسیار مهم و بااهمیت است. در این ادامه نحوۀ ذخیره سازی و استفادۀ کارریز از اطلاعاتی که با استفادۀ از خدمات کارریز در سامانه ثبت می گردد شرح داده شده است.

جمع آوری اطلاعات
اطلاعاتی که متخصصان و مشتریان مستقیم در سامانه ثبت می کنند بخشی از اطلاعاتی که کارریز ذخیره میکند اطلاعاتی است که متخصصان و مشتریان در فرآیند ثبت نام، ارسال درخواست خدمت، تماس با مرکز تماس و یا روش های مشابه در سامانه ثبت میکنند. این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره تلفن همراه، شماره تلفن ثابت، آدرس، آدرس پست الکترونیکی و اطلاعاتی از این دست میباشد.

اطلاعاتی که در نتیجه استفاده متخصصان و مشتریان از خدمات کارریز ذخیره میشود
علاوه بر اطلاعاتی که متخصصان و مشتریان به صورت مستقیم در سامانه ثبت میکنند، بعضی از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفادۀ از خدمات کارریز نیز تولید میشوند نیز در کارریز ذخیره خواهند شد. این اطلاعات به شرح زیر است:
تراکنش های مالی
زمانی که متخصصان و مشتریان اعتبار حساب کاربری خود در کارریز را از طریق کارتهای بانکی افزایش میدهند، شمارۀ تراکنش و پیگیری بانکی در کارریز ثبت میشود. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه تمامی تراکنش های مالی از طریق سامانه های بانکی صورت میگیرد، کارریز در فرآیند افزایش اعتبار از طریق کارتهای بانکی متخصصان و مشتریان هیچگونه دسترسی به اطلاعات کارت بانکی شما
ندارد.
نحوه استفاده از خدمات
کارریز اطلاعات مربوط به نحوه استفاده مشتریان و متخصصان از اپلیکیشن و سایت کارریز را ثبت میکند و از این اطلاعات برای بهبود کیفیت خدمات استفاده میشود.
اطلاعات مربوط به دستگاه مورد استفاده و شبکه اینترنت: کارریز ممکن است اطلاعات مربوط دستگاهی که شما از طریق آن از سامانه استفاده میکنید (تلفن همراه، تبلت و غیره) از جمله نوع وایفای ،G دستگاه، سیستم عامل، مشخصات سخت افزاری و همچنین اطلاعات مربوط به روش اتصال شما به اینترنت از جمله شبکه همراه و غیره را ذخیره کند. اطلاعاتی که درکارریز ذخیره میگردد ممکن است در موارد زیر مورد استفاده قرار بگیرد و استفادۀ متخصص یا مشتری از خدمات کارریز به منزلۀ قبول و اعطای اختیار به کارریز جهت استفاده و بهره برداری از اطلاعات فوق  به شرح زیر است:

  • ارائه، نگهداری و بهبود کیفیت خدمات
  • برقراری ارتباط بین مشتری و متخصص جهت آسان کردن انجام هماهنگی ها؛ برای مثال متخصص میتواند از شماره تلفن همراه مشتری برای پیدا کردن محل دقیق انجام خدمت استفاده کند؛
  • ارتباط کارریز با مشتری و متخصص جهت اطلاع رسانی، کنترل کیفی، بررسی شکایات و غیره؛
  • شخصی سازی خدمات برای هر متخصص و مشتری شامل ارائه پیشنهادهای ویژۀ برای هر متخصص و مشتری؛
  • واضح است مسئولیت حفظ و نگهداری از تمامی اطلاعات فوق برعهده کارریز می باشد؛ به نحوی که هیچ شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی غیر ذیصلاح حق دسترسی به اطلاعات مذکور را  نخواهد داشت. صرفاً در صورتی که طبق درخواست و یا صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، اطلاعات متخصص و مشتری – اعم از اینکه به صورت مستقیم از سوی ایشان و یا به صورت خودکار جمع آوری و ضبط شده باشد – مطالبه شود، کارریز موظف به ارائۀ اطلاعات درخواستی به مراجع مذکور خواهد بود.