تدریس خصوصی

  • مربی مهد کودک
  • معلم خصوصی
  • دروس دانشگاهی
  • زبان های مختلف (ترکی ، انگلیسی و ...)
  • نقاشی و خط
  • کامپیوتر
  • موسیقی در پایه های مختلف